Vitå Jaktvårdsförening bildad

Igår, den 11 januari 2012, bildades den nya Vitå Jaktvårdsförening och som en fågel Fenix stiger den upp ur askan av det avsomnande viltvårdsområdet.

Kvällens mötesordförande Uno Johansson höll en föredömlig bakgrundsinformation och hade förberett med OH-bilder förslaget till stadgar och gick igenom stadgarna punkt för punkt. Slutsatsen man kunde dra var att dessa var i det närmaste identisk med det avsomnande viltvårdsområdets.

Till styrelsemedlemmar fram till ordinarie stämma valdes; Uno Johansson (ordf), Olle Andersson (sekr), Håkan Andersson (kassör), Bernt Nordlund samt Nils Holmfors. Styrelsen konstituerade sig direkt efter mötet.

Till alla oroliga jägare kan man nu säga, efter det att stadgarna antagits, att det kommer att bli ”business as usual” dvs alla fast boende i byn samt markägare och arrendatorer kommer att kunna delta i jakten på föreningens marker. Dessa beräknas till areal bli näst intill lika de som viltvårdsområdet förvaltade. Några ”vita” fläckar kan komma att uppstå beroende på om alla nuvarande VVO-markägare går med eller ej.

Eftersom gårdagens möte inte var tänkt som något annat än ett möte för skapande av jaktvårdsföreningen antogs ett förslag om att hålla ett informationsmöte den 19 januari kl 19.00 i Vitå Folkets Hus där alla Vitå-bor bjuds in till en panelinformation under ledning av byaålderman Arne Andersson. Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att få information direkt ur ”hästens mun”, för att få slut på den massiva ryktesspridningen och desinformationen som hittills varit legio.

Dessutom konstaterades att en extrastämma i Vitå Viltvårdsområde kommer att hållas för att avsluta de ekonomiska förhållanden för VVOt, som en sista åtgärd innan den dödförklaras. Denna extrastämma avses hållas den 23 januari 2012 kl. 19.00 i Vitå Folkets Hus. Affischering med kallelse till denna ska ske på sedvanligt sätt.

 

Föreningen Vitådalen – årets broschyr

Det börjar bli dags att fundera på vad vi kan erbjuda besökare och hemvändare i år. I likhet med tidigare år så samlar vi ihop kommande attraktioner och evenemang till en liten folder som delas ut i alla postlådor i Vitådalen. Varje by har en eller flera representanter i denna förening och för Vitå är det Lars Nilsson, Malin Vuortio och Anna Johansson. Har du tankar och synpunkter på vad du vill ha med i broschyren, kontakta då din byarepresentant för byarna Jämtön (ex. Eskil Johansson), Högsön (ex. Staffan Bergman), Heden (Ralf Lövgren), Avafors-Forshed (ex. Margareta Roos), så tas dina tankar med och hamnar, om det är allas mening, i den nya broschyren.

Ni vet den gamla devisen ”syns man inte så finns man inte” gäller och det är många som tidigare år i positiva ordalag berättat att de hittat mycket spännande och roligt i vår broschyr. Några har t.om använt den handritade kartan som en körguide.

Ett ”broschyrmöte” kommer att äga rum den 25 januari, kl.18.30, i Forsheds byagård, så snabba gärna på med att förmedla dina synpunkter och tankar på innehållet i broschyren. ”Snarast möjligt” är orden för dagen eftersom broschyren ska gå i tryck under våren för att vara aktuell under den stora besökstiden – sommaren.

Om att vända andra kinden till

Idag, eller snarare ikväll, ska den nya föreningen , Vitå Jaktvårdsförening som ersätter den gamla Vitå Viltvårdsområdesföreningen, sjösättas. I den nya föreningen ingår snart sagt alla de markägare som fanns i Vitå VVO. Inför detta har man från en enig markägarkår beslutat att i likhet med kungens numera klassiska uttalande ”vända blad och gå vidare” dvs att inte fastna vid de stridigheter och osakliga påhopp som riktats mot dem och inte heller straffa de som varit drivande. Man siktar mot en nystart med den nya föreningen med ”business as usual” dvs att älgjakten ska ske på samma premisser som tidigare, i enlighet med Svensk Jaktlagstiftning och regler som säkerställer en säker jakt. Viljan och tanken är att återskapa en god byasammanhållning.

De visar därmed prov på ett i mitt tycke väldigt kristligt förhållningssätt ”att vända andra kinden till”, speciellt hedervärt med tanke på de utfall som förevarit mot enskilda personer och styrelsen för Vitå VVO.  Man hoppas bara att även de som skickat skrivelser och drivit sin argumentering via media nu ska upphöra med detta och kunna ställa in sig i ledet och bidra till gemensamhetsjakt och byagemenskap snarare än fortsatta bråk o stridigheter.

Från Vitå Jaktvårdsförening har man dessutom tankar på ett informationsmöte, öppet för alla i byn. Återkommer med detta efter kvällens möte.

 

BÖRSEN – förr och nu

En gång i tiden bestod börsens bolag av företag och företagare som använde denna institution för att finansiera en satsning eller expansion. Folk placerade sina pengar i aktier på lång sikt, ibland decennier. Man fick aktiebrev som var tryckta på samma sätt som pengar, en del finns fortfarande bevarade som minnen inom glas och ram. SKF, Stora Kopparbergs bergslags AB, Volvo, Scania Vabis var exempel på svenska företag på börsen. Börsvärdet var relaterat till respektive företags substansvärden.

Idag hör vi på nyheterna flera gånger om dagen hur ”Marknaden” tycker si och Börsen reagerar då så. Man frågar sig ”vem är Marknaden”? När man sedan utvidgar sina funderingar till sin omgivning så får man svar som ”jamen det är ju vi – du och jag, alla”. Men, jag äger inga börsnoterade aktier. En kort tid i samband med att min bank uppgick i en annan ägde jag några Astra-aktier, som, jag ganska snart sålde – med förlust. Ägde och ägde förresten, jag fick en maskinskriven sida med uppgift att jag hade 5 Astraktier i någon depå som var värda nästan 2000 kronor.

I ett dokumentärliknande reportage för någon tid sedan berättade man om hur det i källaren på Börshuset står ett antal datorer som programmerats att köpa och sälja aktier för sina ägare på givna indikationer, exempelvis om en aktie stiger 25 öre så ger den säljorder. datorerna i Börshusets källare köper och säljer aktier i tiotusental per sekund, ja just det per sekund – inte per år.

När man sedan pratar om att företag ska börsnoteras för att ”få många ansvarsfulla långsiktiga ägare som tar ansvar för företagets utveckling”, så frågar jag mig om det är de där datorerna nere i Börshusets källare man avser. De är ju programmerade att vid varje tillfälle söka största möjliga avkastning snarare än långsiktighet. De programalgoritmer som styr deras beteende är utformade mot att göra många snabba affärer med stora mängder aktier med små vinster snarare än att ”ligga på aktien” i väntan på att de långsiktigt ska öka i värde.

Dessutom, ett företags värde på börsen idag speglar inte företagets substansvärde utan snarare de förväntningar som ”marknaden” har att de ska överträffa det senaste kvartalets utfall.

Tänk om man skulle utforma sitt eget liv och sätt att vara på samma sätt som börsen är inrättad. Vilken långsiktighet skulle man då få i sitt liv? …eller snarare – vilket liv skulle man då få?

Nyheter och Tankar från en man på vischan