Om att tvätta sig ren i trycksvärta – en nyårsfundering

Som jag tidigare nämnt pågår en ”jaktrelaterad” konflikt här i byn. För någon tid sedan beslöt en överväldigande majoritet av jakträttsinnehavarna, tillika markägare, att man inte ville leva vidare inom ramen för viltvårsdsområde, av skäl som jag tidigare relaterat. Det var ca 35 markägare som tillsammans äger merparten av de 6000 ha som utgör Vitå Viltvårdsområde, mot detta röstade ett fåtal markägare. När beslutet inte gick minoritetens väg har de tillsammans med ett gäng ”hang-arounds” på flera olika sätt agerat för att förhindra att beslutet genomförs, trots att det var ett i alla meningar lagligt beslut fattat på demokratisk väg av röstberättigade i Viltvårdsområdet.

Om man ska göra någon jämförelse med ett sådant beteende, vore det som ett minoritetsparti efter ett svenskt val vägrade att acceptera valutslaget och med alla medel efter valet skulle försöka omintetgöra detsamma. För mig liknar detta beteende det som sker i de diktaturer som vi ser i vår icke-demokratiska omvärld och som vi alla avskyr. På samma sätt som i dessa diktaturer uttalar sig en litet fåtal personer i vår by på ”folkets” vägnar istället för att låta de röstberättigade välja själva.

Låt mig ett ögonblick filosofera kring begreppet röstberättigade. Om man tittar på ett svenskt Riksdagsval så finns det klara regler ”Svea Rikes Lag” för vilka som är röstberättigade och därmed har rätt at lägga sin röst i Riksdagsvalet. På samma sätt gäller det i ett Viltvårdsområde, att jakträtten följer markägandet och därmed att de som inte äger mark inte heller äger rätt att rösta.

I denna grupp som driver sin ”öppenhet och demokrati” i vår by hade man den 29/12 ett möte där det bl.a uttalades att man skulle skicka ut ”huliganer” för att störa och hindra den fria mötesrätten vid det möte den 11 januari 2012, som den majoritet av markägare/jakträttsinnehavare, som beslöt avskaffa Vitå viltvårdsområde, och nu står i begrepp att ha för att bilda Vitå Jaktvårdsförening. Om man inom minoritetsgruppen fullföljer sådana tankar bryter man dels mot svensk lag om den fria föreningsrätten och dessutom visar man ytterligare sitt odemokratiska sinnelag.

Enligt uppgifter jag fått kommer man i den nya Vitå Jaktvårdsförening att upplåta markerna för jakt för i Vitå boende och arrendeinnehavare på samma sätt som skett i Vitå VVO.

Man kan dessutom slutligen fundera lite kring tidningarnas roll i såna här sammanhang, där NorrbottensKuriren i tre artiklar ”skildrat” det hela, tämligen storvulet. Okritiskt har de svalt ”öppenhets o demokrati” gruppens påståenden och vårdslösa hanterande av sanningen rakt av. Det är väl känt att man inte kan tvätta sig ren i trycksvärta, så de påhoppade personerna har i stort sett valt att tiga i övertygelse om att det man gör är både rätt och demokratiskt grundat, istället för att gå i polemik med de som försöker svärta ner dem.

En hedervärd handling att vända andra kinden till istället för att följa ”öppenhets och demokrati” gruppens beteende med att hugga folk i ryggen.

Med detta önskar jag er alla inom och utanför Vitå ett GOTT NYTT ÅR 2012.