Vitå Jaktvårdsförening bildad

Igår, den 11 januari 2012, bildades den nya Vitå Jaktvårdsförening och som en fågel Fenix stiger den upp ur askan av det avsomnande viltvårdsområdet.

Kvällens mötesordförande Uno Johansson höll en föredömlig bakgrundsinformation och hade förberett med OH-bilder förslaget till stadgar och gick igenom stadgarna punkt för punkt. Slutsatsen man kunde dra var att dessa var i det närmaste identisk med det avsomnande viltvårdsområdets.

Till styrelsemedlemmar fram till ordinarie stämma valdes; Uno Johansson (ordf), Olle Andersson (sekr), Håkan Andersson (kassör), Bernt Nordlund samt Nils Holmfors. Styrelsen konstituerade sig direkt efter mötet.

Till alla oroliga jägare kan man nu säga, efter det att stadgarna antagits, att det kommer att bli ”business as usual” dvs alla fast boende i byn samt markägare och arrendatorer kommer att kunna delta i jakten på föreningens marker. Dessa beräknas till areal bli näst intill lika de som viltvårdsområdet förvaltade. Några ”vita” fläckar kan komma att uppstå beroende på om alla nuvarande VVO-markägare går med eller ej.

Eftersom gårdagens möte inte var tänkt som något annat än ett möte för skapande av jaktvårdsföreningen antogs ett förslag om att hålla ett informationsmöte den 19 januari kl 19.00 i Vitå Folkets Hus där alla Vitå-bor bjuds in till en panelinformation under ledning av byaålderman Arne Andersson. Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att få information direkt ur ”hästens mun”, för att få slut på den massiva ryktesspridningen och desinformationen som hittills varit legio.

Dessutom konstaterades att en extrastämma i Vitå Viltvårdsområde kommer att hållas för att avsluta de ekonomiska förhållanden för VVOt, som en sista åtgärd innan den dödförklaras. Denna extrastämma avses hållas den 23 januari 2012 kl. 19.00 i Vitå Folkets Hus. Affischering med kallelse till denna ska ske på sedvanligt sätt.