Kategoriarkiv: Jaktfrågor

Vitå Jaktvårdsförening bildad

Igår, den 11 januari 2012, bildades den nya Vitå Jaktvårdsförening och som en fågel Fenix stiger den upp ur askan av det avsomnande viltvårdsområdet.

Kvällens mötesordförande Uno Johansson höll en föredömlig bakgrundsinformation och hade förberett med OH-bilder förslaget till stadgar och gick igenom stadgarna punkt för punkt. Slutsatsen man kunde dra var att dessa var i det närmaste identisk med det avsomnande viltvårdsområdets.

Till styrelsemedlemmar fram till ordinarie stämma valdes; Uno Johansson (ordf), Olle Andersson (sekr), Håkan Andersson (kassör), Bernt Nordlund samt Nils Holmfors. Styrelsen konstituerade sig direkt efter mötet.

Till alla oroliga jägare kan man nu säga, efter det att stadgarna antagits, att det kommer att bli ”business as usual” dvs alla fast boende i byn samt markägare och arrendatorer kommer att kunna delta i jakten på föreningens marker. Dessa beräknas till areal bli näst intill lika de som viltvårdsområdet förvaltade. Några ”vita” fläckar kan komma att uppstå beroende på om alla nuvarande VVO-markägare går med eller ej.

Eftersom gårdagens möte inte var tänkt som något annat än ett möte för skapande av jaktvårdsföreningen antogs ett förslag om att hålla ett informationsmöte den 19 januari kl 19.00 i Vitå Folkets Hus där alla Vitå-bor bjuds in till en panelinformation under ledning av byaålderman Arne Andersson. Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att få information direkt ur ”hästens mun”, för att få slut på den massiva ryktesspridningen och desinformationen som hittills varit legio.

Dessutom konstaterades att en extrastämma i Vitå Viltvårdsområde kommer att hållas för att avsluta de ekonomiska förhållanden för VVOt, som en sista åtgärd innan den dödförklaras. Denna extrastämma avses hållas den 23 januari 2012 kl. 19.00 i Vitå Folkets Hus. Affischering med kallelse till denna ska ske på sedvanligt sätt.

 

Om att vända andra kinden till

Idag, eller snarare ikväll, ska den nya föreningen , Vitå Jaktvårdsförening som ersätter den gamla Vitå Viltvårdsområdesföreningen, sjösättas. I den nya föreningen ingår snart sagt alla de markägare som fanns i Vitå VVO. Inför detta har man från en enig markägarkår beslutat att i likhet med kungens numera klassiska uttalande ”vända blad och gå vidare” dvs att inte fastna vid de stridigheter och osakliga påhopp som riktats mot dem och inte heller straffa de som varit drivande. Man siktar mot en nystart med den nya föreningen med ”business as usual” dvs att älgjakten ska ske på samma premisser som tidigare, i enlighet med Svensk Jaktlagstiftning och regler som säkerställer en säker jakt. Viljan och tanken är att återskapa en god byasammanhållning.

De visar därmed prov på ett i mitt tycke väldigt kristligt förhållningssätt ”att vända andra kinden till”, speciellt hedervärt med tanke på de utfall som förevarit mot enskilda personer och styrelsen för Vitå VVO.  Man hoppas bara att även de som skickat skrivelser och drivit sin argumentering via media nu ska upphöra med detta och kunna ställa in sig i ledet och bidra till gemensamhetsjakt och byagemenskap snarare än fortsatta bråk o stridigheter.

Från Vitå Jaktvårdsförening har man dessutom tankar på ett informationsmöte, öppet för alla i byn. Återkommer med detta efter kvällens möte.

 

Om att tvätta sig ren i trycksvärta – en nyårsfundering

Som jag tidigare nämnt pågår en ”jaktrelaterad” konflikt här i byn. För någon tid sedan beslöt en överväldigande majoritet av jakträttsinnehavarna, tillika markägare, att man inte ville leva vidare inom ramen för viltvårsdsområde, av skäl som jag tidigare relaterat. Det var ca 35 markägare som tillsammans äger merparten av de 6000 ha som utgör Vitå Viltvårdsområde, mot detta röstade ett fåtal markägare. När beslutet inte gick minoritetens väg har de tillsammans med ett gäng ”hang-arounds” på flera olika sätt agerat för att förhindra att beslutet genomförs, trots att det var ett i alla meningar lagligt beslut fattat på demokratisk väg av röstberättigade i Viltvårdsområdet.

Om man ska göra någon jämförelse med ett sådant beteende, vore det som ett minoritetsparti efter ett svenskt val vägrade att acceptera valutslaget och med alla medel efter valet skulle försöka omintetgöra detsamma. För mig liknar detta beteende det som sker i de diktaturer som vi ser i vår icke-demokratiska omvärld och som vi alla avskyr. På samma sätt som i dessa diktaturer uttalar sig en litet fåtal personer i vår by på ”folkets” vägnar istället för att låta de röstberättigade välja själva.

Låt mig ett ögonblick filosofera kring begreppet röstberättigade. Om man tittar på ett svenskt Riksdagsval så finns det klara regler ”Svea Rikes Lag” för vilka som är röstberättigade och därmed har rätt at lägga sin röst i Riksdagsvalet. På samma sätt gäller det i ett Viltvårdsområde, att jakträtten följer markägandet och därmed att de som inte äger mark inte heller äger rätt att rösta.

I denna grupp som driver sin ”öppenhet och demokrati” i vår by hade man den 29/12 ett möte där det bl.a uttalades att man skulle skicka ut ”huliganer” för att störa och hindra den fria mötesrätten vid det möte den 11 januari 2012, som den majoritet av markägare/jakträttsinnehavare, som beslöt avskaffa Vitå viltvårdsområde, och nu står i begrepp att ha för att bilda Vitå Jaktvårdsförening. Om man inom minoritetsgruppen fullföljer sådana tankar bryter man dels mot svensk lag om den fria föreningsrätten och dessutom visar man ytterligare sitt odemokratiska sinnelag.

Enligt uppgifter jag fått kommer man i den nya Vitå Jaktvårdsförening att upplåta markerna för jakt för i Vitå boende och arrendeinnehavare på samma sätt som skett i Vitå VVO.

Man kan dessutom slutligen fundera lite kring tidningarnas roll i såna här sammanhang, där NorrbottensKuriren i tre artiklar ”skildrat” det hela, tämligen storvulet. Okritiskt har de svalt ”öppenhets o demokrati” gruppens påståenden och vårdslösa hanterande av sanningen rakt av. Det är väl känt att man inte kan tvätta sig ren i trycksvärta, så de påhoppade personerna har i stort sett valt att tiga i övertygelse om att det man gör är både rätt och demokratiskt grundat, istället för att gå i polemik med de som försöker svärta ner dem.

En hedervärd handling att vända andra kinden till istället för att följa ”öppenhets och demokrati” gruppens beteende med att hugga folk i ryggen.

Med detta önskar jag er alla inom och utanför Vitå ett GOTT NYTT ÅR 2012.

Älgjakt i Vitå – Tankar på nattgammal snö

I byn pågår sedan några månader tillbaks en jaktkonflikt, där illa formulerade lappar hamnar i min och alla andra byinnevånares postlåda. En anonym grupp av personer med mottot ”öppenhet och demokrati” spyr sin galla över framförallt, det än så länge befintliga Viltvårdsområdets (Vitå VVO) ordförande och styrelse. Man menar att ”markägarna och styrelsen vill förneka människor möjligheten till älgjakt”. I själva verket finns inga sådana tankar. Från markägarnas sida anger man att de är less på att gemensamt på jaktstämma tagna beslut överklagas till Länsstyrelsen, så snart de drabbar ”personer från en viss klan”. Då ska man veta att dessa stämmobeslut inte handlar om något annat än att ytterligare stärka säkerheten vid jakten. Det handlar då bl.a om att man avslutar dagens jakt någon timme före solens nedgång för att möjliggöra ett eventuellt eftersök i dagsljus, dvs högre krav än de minimikrav som jaktlagen har.

Efter lite efterforskningar, via offentlighetsprincipen för offentlig förvaltning, på vilka de anonyma lappförfattarna tillika överklagare till Länsstyrelsen är, så framgår det att bland dessa finns också personer som brutit mot de jaktregler de själva varit med att fastlägga på jaktstämman, bl.a den ovan angivna.

Man måste tyvärr konstatera att all den negativa energi och påhopp som den här gruppen av byafolk och andra utifrån kommande ägnar sig åt i längden skadar alla. Från min sida som inte bott mer än 6 år i byn och inte jagar älg men har några hektar mark, känns det tråkigt att se att en aktivitet (älgjakten), som skulle kunna vara mångas glädje, nu riskerar bli starten på långvarig missämja mellan många här i byn och som drabbar långt fler än de som de säger sig ha i siktet dessa ”riddare av den sorgsna skepnaden” med ”öppenhet och demokrati” som ledord. Mina slutord: -Om ni vill öppenhet och demokrati, sluta då upp att så splittring och osämja och minns att demokrati innebär att majoriteten bestämmer över minoriteten.