Om Proportionalitet?

Vi läser snart sagt dagligen, numera mest i form av små notiser, om flickor och kvinnor som blivit våldtagna och fått sina liv förstörda av våldtäktsmän. Häromdagen läste jag en sådan ”notis” som handlade om en specifik våldtäktsman, som begått dussinet eller fler våldtäkter. Han kunde inte utvisas skrevs det, man undrade naturligtvis varför, men det stod självfallet inte. Istället kan man befara att han kommer att fortsätta sin gärning, så snart han kommer ur ”rättsvårdande myndigheters famn”.

Tänk er tanken att folk i någon av dessa våldsoffers närhet, en pappa eller en bror, skulle tappa besinningen och besluta sig för att skipa rättvisa, när samhället inte mäktar. Tänk er också tanken att våldtäktsmannen skulle hittas blödande från ett sår som uppstått när den besinningslöse anhörige genom ett enkelt ingrepp skurit ballarna av våldtäktsmannen, i likhet med vad som dagligen görs  på landets alla veterinärstationer på hingstar som inte ska/bör användas för aveln. Ett enkelt litet ingrepp som görs under lokalbedövning på hästarna, ofta efter ett ganska snabbt tillkommet beslut, man gör det för att hästen med sin hingstighet inte passar för användning i olika sammanhang eller utgör en fara för omgivningen. Skriver media något om dessa kastrationer? Samlas man till demonstrationer över det fruktansvärda i detta? Svaret är nej, man rycker på axlarna och hästen ifråga beskrivs framgent som en valack, en arbetsduglig, men sexuellt oduglig häst som kan fungera som en häst bland andra i hästsamhället, utan risk för omkringvarande ston.

Mina frågor till alla kommer här;

-Hur tror ni media och rättsväsende skulle agera/reagera efter att den ”besinningslöse anhörige” till någon av dessa våldtagna flickor, genomfört en kastration på våldtäktsmannen!? Skulle det hela avhandlas med en notis i lokalpressen!?  Skulle fallet avskrivas av Polis, Åklagare och Rättsväsendet i övrigt, på samma sätt som nu sker i den överväldigande majoriteten av våldtäkter? Och om man skulle gå till lagföring av den besinningslöse, hur långt straff skulle denne få och vilka skadeståndskrav skulle denne få riktad mot sig?

Om det, som i det fall jag nyligen läste om, skulle handla om kastration av en våldtäktsman/person som skulle ha varit utvisad redan efter första våldtäkten, skulle han bli det nu efter kastreringen eller skulle alla tycka så synd om honom, återfallsförbrytaren, att han nu skulle få uppehållstillstånd?  Skulle man kalla den besinningslöse som utfört kastrationen för främlingshatare, rasist eller dylika invektiv? Man kan i andanom se rubrikerna om ”Mannen som fått sitt liv förstört efter ett brutalt bestialiskt överfall av en främlingshatare” och ”Samhället måste ta i med krafttag mot dessa pöbelstendenser” . Man kan med fog även antaga att det faktum att kastreringen företagits på  en våldtäktsman, sannolikt skulle förtigas eller nedtonas av media och Polismakten.

Men, frågar sig den enkla människan, alla flickorna och kvinnorna som blivit våldtagna då, som fått sin trygghet och sina liv, speciellt deras framtida sexliv, spolierade eller åtminstone svårt traumatiserade, vad är deras liv och trygghet värda?

Som rättsväsendet, media och samhället i sin helhet agerar idag, så måste det för den våldtagne upplevas som om vi alla passivt  står och tittar på hur män förstör livet på dem utan att samhället, du, jag, vi alla, agerar på den våldtagne kvinnans/flickans vägnar utan vi låter överfallen och våldtäkterna fortgå. Tryggheten att kunna gå på gator och torg, bevista konserter är borta för många många tusen kvinnor/flickor på grund av alla dessa våldtäktsmän, som inte förstår eller kan ta till sig att ett Nej är ett NEJ är ett NEJ!!!!!

Hur länge ska dessa överfall få fortgå utan att samhället agerar med kraft mot dessa  och SKA DET BEHÖVA GÅ SÅ LÅNGT ATT VANLIGA MÄNNISKOR TAR LAGEN I EGNA HÄNDER, innan samhället förstår den nedbrytande kraft som alla dessa ouppklarade och avskrivna våldtäkter innebär?

Jag ställer de moraliska/filosofiska frågorna – du besvarar dom i ditt hjärta.

Om mäns våld mot kvinnor

Så här sammanfattar  Zosan Inci vid Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige situationen idag;

De sexuella hot- och hatmeddelanden som Roks fått kommer inte från män och pojkar som heter Ahmed, Mohammed eller Ali. Det är vita, svenska män som sitter bakom sina skärmar och hotar med att våldta och mörda oss.
Det bekräftar bara det vi i Roks sagt sedan vi grundades för 33 år sedan, nämligen att mäns sexuella våld mot kvinnor och tjejer förekommer i alla samhällen runt om i världen, oavsett bakgrund och etnicitet.
Visst tycker Roks att det är positivt att det pratas om det sexuella våldet mot kvinnor och tjejer. Men vi behöver uppmärksamma det året runt, och inte enbart när det är festivaltider. Problemet med sexuella övergrepp finns överallt i vårt samhälle, speciellt i våra hem mellan fyra väggar.

Vi säger inte att porren är den enda orsaken till mäns och pojkar sexuella våld och objektifiering av kvinnors samt tjejers kroppar. Men vi vet utifrån våra kvinnojourers och tjejjourers erfarenheter med att möta kvinnor och tjejer som är utsatta för mäns våld att porren är en del i grundproblematiken.
Zozan Inci, Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Som man och boende i Sverige blir jag lika upprörd varje gång jag läser om mäns våld mot någon annan människa, speciellt systematiskt riktad mot kvinnor i allmänhet eller kvinnan i det egna hemmet i synnerhet.

Är det då en korrekt bild som Zosan målar upp?  Är våldet en utbredd företeelse i svenska hem?

På den första frågan vill jag påstå att det är en schabloniserad bild som målas upp. På vilket sätt vill jag styrka detta påstående? Jo, för det första så är våldsbeteende inte sanktionerat i lag och lagtillämpning, dvs det är inte strukturellt betingat utan det är vanliga ”knasbollar” och män med en underlägsenhetskänsla och åtföljande kontrollbehov, som använder våld och våldspåtryckningar i olika former. I den svenska lagstiftningen finns en grundsyn om varje människas okränkbarhet och rätt till att skapa sig det liv de själva väljer, det finns inte någon som kommit till världen för att tillgodose sin pappas, brors eller annan persons behov av att ”familjens heder” inte fläckas genom otillbörligt beteende. Var och en är ansvarig för sina handlingar och val i livet.

På den andra frågan huruvida våld är vanligt förekommande i hemmiljön måste jag svara att det kan jag inte ge något generellt svar på eftersom varje familjs hem är dess ”castle” där insynen för tredje part är mycket liten. Nog har jag genom livet sett kvinnor som haft blåtiror och förklaringen att de ”gått in i en dörr”. Vid några tillfällen, när dessa utsagor uppenbarligen varit försök att skydda mannens i relationen handlingar, har det hänt att jag tittat mannen ifråga djupt i ögonen medan jag förklarat att om det händer en gång till att kvinnan i hueset ”går in i en dörr” så kommer denne man att själv få känna på hur det känns att ”gå in i en dörr” och det kommer nog inte stanna vid det utan mannen ifråga kommer med säkerhet få känna hur det känns att få en stor djävla dörr över hela sig.

Visst är det så att det är männen i relationer som vanligtvis begår de fysiska handlingarna mot sin partner, i kraft av sin fysiska överlägsenhet. Men, utan att på något sätt försvara dessa uslingar, så finns det även relationer där kvinnan är verbalt överlägsen mannen och när en diskussion/ett samtal/ett bråk når till en viss punkt där mannen inte längre har några argument eller förmår argumentera i samma nivå som kvinnan, så utgår från reptilhjärnan order om att ”smocka till”.  Man kan aldrig försvara ett sådant beteende, lika lite som man kan försvara den kränkning som den som använder sin verbala överlägsenhet för att kränka sin partner eller som lever ut det strukturella våldet som vissa kulturer bejakar. Det man kunde önska är att vi kunde handla precis som min mamma och pappa lärde mig att ”de flesta bråk kan undvikas genom att man helt enkelt går därifrån”.  Det löser naturligtvis inte alla hot- och hatsituationer, men kan vara en bra första ansats. De fall där inte detta hjälper får man använda olika avpassade sätt för att hantera våldssituationer.

För man ska inte tro att våld och kränkningar i olika relationer kommer att försvinna för att man tillskapar en  organisation för att hantera våld mot en viss grupp människor. Kärnpunkten är uppfostran där konsekvenser av en dumhet som begåtts ska klart framgå för  den skyldige och inte försvaras, negligeras eller ”äschas” bort.

Är kriminella överrepresenterade i den svenska politiken?

Apropå Sverigedemokraternas Ekeroth som häromdagen dömdes för misshandel i ett bråk i en krogkö kom jag att fundera kring om det är en enstaka händelse att några av våra förtroendevalda beter sig och hamnar i rätten.

Bland media finns en stark övertygelse av att Sverigedemokraterna består av bråkstakar och skurkar och det mycket omskrivna Ekeroth-fallet, där han nyligen dömdes för misshandel, får illustrera denna ”sanning”. Jag beslöt mig då för att göra en spaning efter en någorlunda korrekt bild av den verklighet som jag tror finns därute. Det borde ha varit en svår uppgift att hitta icke-Sverigedemokrater som är dömda, om den bild som media målar upp är sann. Eftersom varje Sverigedemokratisk förtroendevald som döms även omskrivs i media, har jag inte sökt att sammanställa dessa, utan bara de från de andra partierna, som dömts i svensk domstol.

Efter ett inte alltför stort sökande stötte jag på nedanstående lista på en bloggsida där man räknar upp vilka politiker från de andra partierna som dömts för olika brott. Jag har ingen anledning att tro att listan är falsk eller felaktig då man i varje enskilt fall i den, hänvisar till en beskrivning av brotten. Inte heller har jag stött på några dementier av listan eller dess innehåll i mitt sökande. Eftersom min avsikt inte är att lägga sten på de enskilda personernas börda har jag tagit bort respektive namn och ersatt dessa med respektive namns initialer.

Ingen människa kan leva utan att begå fel ibland eller göra sig skyldig till handlingar som är olagliga på ett eller annat sätt, exempelvis fortkörning, dåligt omdöme i samband med spritförtäring och liknande. Vi allra flesta klarar oss från att hamna i domstol, tack och lov, men vi gör de facto olika dumheter från tid till annan. Dessa dumheter och fel är, förtjänar det att fastställa, inte en del av den svenska samhälleliga strukturen, lagligt förankrad eller fastlagd i någon sharia-paragraf, utan helt enkelt bara dumt beteende och tecken på dåligt omdöme hos enskilda personer.

Jag vill också göra klart att det inte är med glatt hjärta som jag vidarebefordrar listan då den tyvärr visar upp att en del av de människor som vi i förtroende valt till olika politiska uppdrag, inte kan anses leva upp till detta förtroende.

Listan är hämtad från; http://mobil.cyberliv.bloggplatsen.se och så här beskriver bloggaren sin lista;

Brottsdömda 7-klöverpolitiker

Detta dokument listar politiker i C, FP, KD, MP, M, S och V som dömts för brott sedan 2004, och är tänkt att vara en illustrativ motvikt till påståenden om att Sverigedemokraternas företrädare skulle vara särskilt brottsbelastade. Här tas endast fall upp där personer har dömts för brott – inte endast har kronofogdeskulder eller gjort olämpliga uttalanden.

Datainsamlingen grundar sig på medierapportering, vilken ju är mer förekommande när förseelser är grova och förövare kända. Dokumentet kan därför inte ses som en statistisk jämförelse mellan partierna.

I de fall som brott har mörkats av vanlig massmedia, har alternativmedia använts som källa. Ifall dessa händelsevis skulle misstros, går det utmärkt att kontakta rättsväsendets instanser för kontroll.

Personerna listas per parti med för och efternamn enligt mallen: platsen där personen bor eller hade förtroendeuppdrag vid brottstillfället, beskrivning av brottet, år för dom.

Senast uppdaterat: 27 maj 2014

 

Centerpartiet
SA, Burträsk, grovt rattfylleri 2010
BK, Sala, sexuellt ofredande 2011
AK, Lycksele, trolöshet mot huvudman 2013
BM Edsbyn, grovt rattfylleri 2009
P-OZ, Lidingö, bl.a grovt bokförings- och skattebrott 2008
PÖ, Gävle, grovt bedrägeri och grov förskingring 2008
NN, Stockholm, hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd 2008

Folkpartiet
IB, Uppsala, förargelseväckande beteende 2009
ÅB, Huddinge, försök till köp av sexuell tjänst 2009
JD, Stockholm, grov misshandel, stöld och grovt bedrägeri 2010
CE, Malmö, trolöshet mot huvudman 2005 och stöld 2008
CF, Höganäs, grov förskingring, grov trolöshet mot huvudman och urkundsförfalskning 2014
RF, Göteborg, bedrägligt beteende 2010
MG, Nacka, grov rattfylla 2006
PJ, Stockholm, dataintrång och anstiftan till dataintrång 2007
MJ, Hällevadsholm, förskingring 2006
AK, Västerås, olaga hot och grov vårdslöshet i trafik 2005
BM, Haverdal, försök till köp av sexuell tjänst 2012
MN,  Umeå, bedrägeri och urkundsförfalskning 2010
S-EN, Västernorrland, trolöshet mot huvudman 2005
PO, Ånge, trolöshet mot huvudman 2006
PP,  Landskrona, misshandel och ringa vapenbrott 2012 – skyddstillsyn
KP, Stockholm, rattfylleri 2006
MR, bokföringsbrott 2005
PS, Växjö, rattfylleri 2012

Kristdemokraterna
AC, Oxelösund, barnpornografibrott 2004
TH, Eskilstuna, förargelseväckande beteende 2007
CH, Malmö, förskingring och urkundsförfalskning 2006
EM, Sigtuna, rödljuskörning och bestickning 2006
MR, Stockholm, olaga hot, ofredande och förolämpning 2010
MR, Töreboda, grov kvinnofridskränkning och misshandel 2012
IS, Falun, bedrägeri 2013.                                                                                          XY, Västsverige, sexuellt utnyttjande av underårig 2007

Miljöpartiet
DJAA, försök till mord, grov mordbrand, grovt rån, stämpling till mened och falsk tillvitelse 2012
MED, Göteborg, köp av sexuell tjänst 2014
PG, Täby, rattfylleri 2005
GG, Boden, snatteri 2006, 2008 och 2011
DH, Umeå, häleri 2013
RK, Göteborg, olaga tvång och ofredande 2012, olaga hot, olaga intrång, ofredande och skadegörelse 2014
ML,  Höganäs, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt ofredande och barnpornografibrott 2004
RM, Arvika, grov förskingring 2013
GN, Tranemo, olovlig körning 2008, grovt olovligt brukande, grov olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott 2013, två fall av narkotikabrott 2014
PN, Hultsfred, spritsmuggling och snatteri 2011
KP, Hylte, snatteri 2005
MR,  Lilla Edet, narkotikabrott och rattfylleri 2010
MS, Norrköping, ringa narkotikabrott i två fall 2013
BV, Vaxholm, rån 2005, mordbrand och grovt olaga hot 2013
MW, Söderhamn, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning 2012
EÖ,  Färjestaden, grovt rattfylleri 2014
CÖ, Stockholm, förförelse av ungdom och olovligt anskaffande av alkoholdrycker 2004

Moderaterna
RA, Älmhult, skattebrott 2005
PA, Laholm, försök till köp av sexuell tjänst 2012
GA, Norrköping, licenssmitning 2006
AB,  Hudiksvall, obehörigt avvikande från trafikolycksplats och otillåten omkörning 2011
TB, Malmö, licenssmitning 2007
MB,  Svenljunga, grovt bedrägeri samt grovt bidragsbrott 2011
PB, Malmö, grovt narkotikabrott och försök till grov narkotikasmuggling 2012
MB, Stockholm, licenssmitning 2006
N-EB, Bjurholm, rattfylleri 2011
IB, Gimo, grov förskingring 2010
JC, Kungsbacka, bokförings- och skattebrott, försvårande av skattekontroll 2009
MD, Västerås, bedrägeri 2005
GD, Karlstad, otillbörlig marknadspåverkan 2011
ME,  Sundsvall, rattfylleri 2011
GF, Sotenäs, våldtäkt 2013
HF, Malmö, fortkörning 2011
HG, Blekinge, grov kvinnofridskränkning och grov misshandel 2008
RG, Östra Ryd, köp av sexuell handling av barn och köp av sexuell tjänst 2012, tre våldtäkter mot barn, två fall av sexuellt ofredande samt ett sexuellt övergrepp mot barn och övergrepp i rättssak 2013
RG,  Stockholm, försök till köp av sexuell tjänst 2011
AH, Uppsala, olovligt anskaffande av ­alkoholdrycker 2004
MvH, Hägersten, grov stöld 2009
JH, Norberg, misshandel 2004
PI, Jönköping, vapenbrott 2007
FJ, Grästorp, stöld 2013
JJ,  Härryda, hot mot tjänsteman 2013
TJ,  Östersund, sexuellt utnyttjande av minderårig 2010
PJ, Jönköping, bokföringsbrott 2012
PL, Luleå, olaga frihetsberövande, olaga hot, misshandel och medhjälp till misshandel, medhjälp till olaga hot 2005
CL, Skellefteå, hets mot folkgrupp 2011
BL,  Trosa, bokföringsbrott och skattebrott 2012
CN, , Båstad, olaga hot 2010
LO, Vellinge, medhjälp till brott mot miljöbalken 2006
LP,  Östra Göinge, trolöshet mot huvudman 2008
PP,  Åstorp, fortkörning 2008 och 2010
UR, Laholm, bokföringsbrott 2011, grovt bedrägeri 2012
BR, Täby, rattfylleri 2009
JR, Helsingborg, snatteri 2012
LR,  Lund, rattfylleri 2005
MS, Härnösand, grovt rattfylleri 2010
KS, Lerum, grovt skattebrott och medhjälp därtill, grovt bokföringsbrott och medhjälp därtill, grov förskingring, grov oredlighet mot borgenär, förberedelse till grovt skattebrott, brott mot aktiebolagslagen 2013
HS, Österåker, rattfylleri 2008, 2010 och 2012
FS, Knivsta, ringa misshandel 2009
JS,  Hallstahammar, grovt rattfylleri 2005
JS-E, Stockholm, grovt barnpornografibrott 2010
CSC, licenssmitning 2006
BS, Falun, grovt bedrägeri 2014
HT,  Öckerö, grovt tjänstefel 2010
MT, Bromma, misshandel 2012
WT, Stockholm, stöld 2006
VHBC, Stockholm, olaga intrång, olaga frihetsberövande, olaga tvång, olaga hot och egenmäktigt förfarande 2011
AZ, Torsby, grovt bedrägeri 2013
MÅ, Malung, tre fall av trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott 2013
MÖ, Uppsala, olaga hot 2012
NN,  Göteborg, bokföringsbrott, köp av sexuella tjänster, trolöshet mot huvudman, vårdslöshet i trafik och rattfylleri 2007
XX Sundsvall, rattfylla 2011
XY, Gotland, stöld 2009

Socialdemokraterna
JA,  Stockholm, våldsamt motstånd 2009
JA, Norrköping, köp av sexuella tjänster 2010
KA, Söderköping, köp av sexuella tjänster 2010
UA, Vilhelmina, grovt jaktbrott 2008
MA, Göteborg, olaga hot och sexuellt ofredande 2013                         KA, Härnösand, bestickning 2006
I-MB, Varberg, hot mot tjänsteman 2006
KB, Stockholm, stöld 2012
RB, Umeå, grovt rattfylleri 2006
IBB, Sigtuna, misshandel 2010
J-JC, Visby, misshandel och olaga hot 2005
MC,  Luleå, olaga hot 2010
MAD, Malmö, misshandel 2013
TD, Åmotfors, grovt rattfylleri 2006
AD, Södertälje, olaga vapeninnehav och rattfylleri 2011
AE, Luleå, stöld 2010, snatteri 2009
BE, Nyköping, rattfylleri 2009
CE, Ödeshög, olaga hot 2009
LF, Hudiksvall, fyra fall av bokföringsbrott 2010
MG, Halmstad, grov misshandel 2013
MH, Kalmar, ringa hot mot tjänsteman 2008
JH, Västerås, misshandel 2007
LH,  Uppsala, ohörsamhet mot ordningsmakten 2004
FH, Piteå, bedrägeri 2014
JEJ,  Norrtälje, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll 2013
PJ, Trollhättan, rattfylla 2009
BK, Forshaga, grov trolöshet mot huvudman 2014
AK, Älvkarleby, urkundsförfalskning och grovt bedrägeri 2004
BK,  Trelleborg, vapenbrott och brott mot vapenlagen 2009
G-BL, Malmö, grov förskingring 2010
ML, Lindesberg, försök till trolöshet mot huvudman 2008
TL, Kalmar, olaga hot, stöld, skadegörelse och bedrägeri 2006, bedrägeri 2010, förtal 2011
L-OL, brott mot knivlagen 2010, två fall av misshandel 2012
HL, Storfors, misshandel 2008
UL,  Lidköping, grov förskingring 2011
HL, Luleå, bedrägeri 2014
JM, Malmö, misshandel 2013
B-IN, Åmotsfors, rattfylleri 2014
JN, Timrå, fortkörning 2008
HHN,  Uddevalla, urkundsförfalskning och bedrägeri 2005
MN, Eskilstuna, misshandel 2013
LP, Stockholm, rattfylleri 2009
H-EP, Landskrona, föregripelse mot tjänsteman
MR, Tornedalen, misshandel och olaga tvång 2013
TR, Stockholm, snatteri 2014
AR, Lysekil, olovlig körning och fortkörning 2009, trolöshet mot huvudman 2012
MR, Surahammar, otillbörligt verkande vid röstning 2007
RS, Haparanda, jaktbrott 2010
BS, Bandhagen, grovt sexuellt utnyttjande av underårig och grov våldtäkt mot barn 2009
AS, Stockholm, ringa våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd, förolämpning och egenmäktigt förfarande, 2006
RS, Dorotea, skadegörelse 2012
S-OS, Varberg, tre fall av köp av sexuell tjänst 2014
MS, Kalmar, sexuellt utnyttjande av barn 2009
NS,  Skaraborg, dataintrång 2007
ST, Solna, otillbörligt verkande vid röstning, röstfusk 2004
NT, Stockholm, stöld 2011
DWK, Övertorneå, bokföringsbrott 2010
JW, Salem, stöld 2011
SW, Oskarshamn, grovt bedrägeri 2005
XY, Lessebo, förskingring 2006
XY, Stockholm, grovt bedrägeri 2007
XY, Västerbotten, kvinnofridskränkning 2013

Vänsterpartiet
UB, Tierp, olaga hot och flera fall av misshandel 2004, misshandel 2008
HB, Kramfors, sexuellt ofredande mot minderåriga 2008
HDdF, Malmö, stöld 2011
ZH, Järfälla, förtal 2011
AI, Kristianstad, tio fall av våldtäkt 2011
TJ, Mönsterås, misshandel 2010
DK, Svenljunga, dubbelmord och mordförsök 2004
VL, Göteborg, förskingring och urkundsförfalskning 2010
AL, Västerås, trolöshet mot huvudman, grovt brott 2013
R-AL, Ransäter, grov kvinnofridskränkning 2010
LM, Tibro, förskingring 2011
DN, Mariestad, narkotikabrott 2011
AN, Stockholm, störande av förrättning 2005
JN, Stockholm, misshandel och olaga hot 2010
LN, Stockholm, våldsamt upplopp och skadegörelse 2009
SS, Laholm, misshandel 2009
RS, Vara, förargelseväckande beteende 2012
AT, Bengtsfors, rattfylla och fortkörning 2009, rattfylla 2013
NV, Skaraborg, grovt bedrägeri och rattfylleri 2009
KW, Heby, grovt bedrägeri 2011
LV, Oskarshamn, häleri 2009
KZA, Tibro, bedrägeri och bedrägligt beteende 2008, förskingring 2011

 

En känd personlighet, som levde för ca 2000 år sedan  ombads döma i ett mål av äktenskapsbrott, där dåtidens straff var att kvinnan (naturligtvis, inte den delaktige mannen) skulle stenas till döds. Denne vise man, som är mitt föredöme, yttrade då att ”den som är utan skuld kastar första stenen”.  Eftersom det inte då fanns, eller för den delen idag finns,  någon som var/är utan skuld i något sammanhang, så släppte alla de stenbeväpnade personerna sina stenar och gick därifrån.  På samma sätt tycker jag att vi alla bör agera. Istället för att karakterisera politiska motståndare som huliganer, rasister och/eller våldsbenägna, bemöt deras argument med faktabaserad eller visionsbaserad retorik. På så sätt kan allas vårt samhälle bli bättre – för alla.

Det var för övrigt samme kloke man som slängde ut alla handlare och krimskramsförsäljare ur templet. Idag skulle han kanske ha kastat ut alla lobbyister från Almedalen 👍 . Men, vem skulle då ha något politiskt budskap att framföra i något av partierna!? Tankesmedjor, talskrivare, lobbyister som framför särintressen och i sin tur ekonomiskt backas upp av stora företag är ju de förhärskande. Olof Palme som startade hela Almedalscirkusen genom att hålla ett sommartal där roterar nog i graven för hur hans goda initiativ då, idag förvanskats av alla  särintressekrämare i Almedalstemplet.

 

Ska vi utvisa afghanska unga män till Afghanistan?

Som enskild person blir man ganska konfunderad inför hela frågan kring ut-/avvisning av afghanska personer som inte befinns ha asylskäl. Läser man krigsrubrikerna i Aftonbladet och Liberalernas partiledare Björklunds senaste uttalanden, sedan han haft ett vått finger i luften, så förefaller hela Afghanistan var ett enda slagfält dit man inte kan/ska skicka någon.

Samtidigt om man ser på det finska Migrationsverkets uppdatering vad gäller Afghanistan (2017-06-15) så får man en annan bild/lägesredovisning. Så här kan man sammanfatta finska Migri’s uppfattning i frågan;
”Migrationsverket har uppdaterat rapporterna om säkerhetsläget (endast på finska)i Afghanistan, Irak och Somalia. I sammandrag sägs att det även fortsättningsvis går att utvisa asylsökande som inte befinns ha asyl- eller skyddsskäl till de tre länderna och att, precis som tidigare, individuella, personliga skäl utreds. I de fall där avslag på asylansökan meddelas, har man kommit fram till att det finns möjlighet att bosätta sig i andra områden än i dem som man ursprungligen kommer ifrån.” På samma sätt som en svensk från Kiruna kan bosätta sig i Stockholm eller Skåne (min anmärkning).

Min fundering blir då: ska man lita på en finsk myndighet som via sina tjänstemän gjort en samlad oväldig bedömning i en i och för sig svår fråga eller ska man sätta sin tilltro till en partiledare som desperat kämpar för sin och partiets överlevnad som Riksdagsparti respektive en oseriös mediablaska som jag upplever vinkla verkligheten å det allvarligaste, bara det säljer lösnummer och man är inte så bekymrad över att uppfylla krav på att vara saklig?

Om vi sedan betraktar de asylsökande så har de ju bevisligen tagit sig genom en stor del av världen där det inte kan anses vara ”mammas gata” som de promenerat på. De har således visat på en förmåga att klara sig själva. Då blir min fundering; har de månader de vistats i Sverige totalt raderat ut denna förmåga?

Ja, jag har inga säkra svar, men däremot ett flertal frågor kring hela problemkomplexet.

Min känsla inför det hela skulle kanske kunna illustreras som så att om jag söker ett jobb, där man kräver att man ska ha en viss ålder och vissa förkunskapskrav, som jag inte har. Jag ljuger eller vilseleder rekryteringspodiet kring vem jag är och vilka meriter jag har för jobbet. Är det då fel av rekryteringspodiet att avvisa min ansökan när de funnit att jag farit fram med osanning eller ska de av hänsyn till min hänvisning till att jag har det så svårt, ge mig jobbet? Och, hur juste är det mot andra sökande, som faktiskt uppfyller kraven, om jag får jobbet medan de inte kommer ifråga?

Hmm, utifrån en rent empatisk synvinkel så förstår jag de människor som lärt känna och betraktar de enskilda afghanska ungdomarna som ”sina barn”. Jag skulle också kunna acceptera att de beviljas uppehållstillstånd förutsatt att de inte begått brott efter ankomsten till Sverige och även under förutsättning av att de som nu talar sig varma för dessa unga män också är beredda att ekonomiskt och boendemässigt garantera deras vistelse under de närmaste fem åren. På så sätt skulle medel för mottagande av andra som de facto har asylskäl kunna beredas.

Nedan följer en mer detaljerad redovisning (2017-06-15) av det finska Migrationsverkets bedömning för Afghanistan, Irak och Somalia;

Läget är fortsatt instabilt i alla tre stater och i vissa områden har situationen förvärrats. Exempelvis i Afghanistan har våldet nått en extremt hög nivå i flera områden än tidigare. Detta har beaktats i de uppdaterade rapporterna. Att en asylsökande uppger att han eller hon kommer från ett visst område innebär inte automatiskt att han eller hon ska beviljas internationellt skydd i något av de här tre länderna: Afghanistan, Irak, Somalia.

Asylsökande från alla tre länder beviljas alltid internationellt skydd om de har anledning att frukta personlig förföljelse eller allvarlig risk överallt i sitt hemland.

Fortfarande möjligt att återvända till Kabul i Afghanistan

Säkerhetsläget i Afghanistan har varit fortsatt instabilt och oförutsägbart. Konflikten har spritt sig till ett större område än tidigare, men största delen av striderna utkämpas fortfarande i landets södra och östra del.

Sedan början av 2017 har antalet civila offer minskat något jämfört med fjolåret, men det exceptionellt förödande bombattentatet i Kabul den 31 maj 2017 höjde än en gång antalet döda och sårade. Antalet personer som tvingats till intern flykt på grund av konflikten har hittills varit klart mindre än i fjol.

I vissa delar av landet är risken för urskillningslöst våld extremt hög och till dessa områden återsänds ingen. Sådana områden är:

provinsen Helmand
distrikten Tirin Kot och Dehrawud i provinsen Oruzgan
de södra distrikten Achin, Kot, Deh Bala/Haska Mina, Nazyan, Chaparhar, Bati Kot och Pachir wa Agam i provinsen Nangarhar.
Men för varje asylsökandes del utreds alltid möjligheten till intern flykt, det vill säga om det är möjligt för honom eller henne att bosätta sig i en annan region i sitt hemland, såsom i huvudstaden Kabul. Därför beviljas flyktingar från ovan nämnda områden inte internationellt skydd automatiskt.

Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt årsboksbeslut den 5 maj bekräftat att förhållandena i Kabul inte utgör ett allmänt hinder för intern flykt till staden. Detta gäller också barnfamiljer. De sökandes personliga situation beaktas alltid i prövningen.

Torka i Somalia: skydd beviljas på individuella grunder

Somalia har i år fått lida av allvarlig torka och en humanitär kris. Miljontals människor behöver hjälp, men hungersnöd har hittills kunnat undvikas genom biståndsåtgärder.

Det humanitära skyddet avlägsnades ur utlänningslagen i maj 2016 och därmed kan uppehållstillstånd inte längre beviljas enbart på grund av en miljökatastrof.

Alternativt skydd kan ändå komma i fråga om en person har kommit från ett område där exempelvis väpnade grupper stoppar biståndsåtgärderna. Hittills har inte endast väpnade grupper (såsom al-Shabaab) utan delvis också statliga myndigheter försvårat eller stoppat det humanitära biståndet.

Varje asylsökandes fall prövas individuellt och en bedömning görs av om personen har möjlighet att fly till en annan region i sitt hemland.

Situationen i huvudstaden Mogadishu är fortsättningsvis instabil och även attacker som kräver civila offer förekommer. Situationen är dock inte av ett sådant slag att personer kan beviljas asyl eller alternativt skydd endast på grund av att de har staden som hemort. Detta konstaterade även högsta förvaltningsdomstolen i ett beslut i april.

Ingen återsänds till Iraks aktiva frontlinjer

Säkerhetsläget i Irak varierar på olika håll i landet.

Vid aktiva frontlinjer, såsom i Mosul och Tel Afar väster om Mosul, är risken för våld extremt hög och ingen återsänds till dessa områden.

I beslutsprocessen bedöms alltid om den asylsökande har möjlighet att fly till en annan region i sitt hemland, till exempel huvudstaden Bagdad. Om intern flykt är möjlig beviljas inte heller asylsökande från aktiva frontlinjer internationellt skydd.

Så kallad intern flykt till Bagdad tillämpas inte för sunnimuslimer som kommit från områden som kontrolleras av Isis, om de löper risk för att utsättas för rättskränkningar av shiamilis och inte får myndigheternas skydd. Inte heller ensamkommande minderåriga asylsökande, ensamma kvinnor utan ett socialt skyddsnät eller familjer utan försörjare förutsätts fly internt

Om att driva en viss politik – och mena det

Vår demokrati och vårt samhälle har som ledmotiv rätten och möjligheten att vi alla ska ostraffat kunna säga vårt hjärtas mening. Vart fjärde år väljer vi våra representanter som ska agera för oss i Sveriges Riksdag.  Vi slår oss för bröstet och hävdar att här är vi minsann jämlika, män och kvinnor. Jamen, kanske du inflikar, det är ju så det är, vi är alla lika mycket värda och ingen har fler eller färre rättigheter och möjligheter än någon annan.

Trodde du ja!

Låt mig ge något exempel på när det inte är så.

Om man säger sin mening om vissa företeelser i vårt samhälle drabbas man av alla de rättfärdigades förakt och inkrökthet. Ett förhållningssätt som är mycket aktuellt när det gäller den mycket känsliga frågan kring asylsökande och migranter. Där är det lätt att pådyvlas epitet som rasist och främlingsfientlig om man ifrågasätter tingens ordning.

Ett annat exempel är pensionen som man tjänat ihop i form av avstående från lön till förmån för ett sparande inom ramen  för pensionsbegreppet, under ett långt och strävsamt arbetsliv. För många blir det en kalldusch när de börjar att ta sin hopsparade pension i anspråk och upptäcker att den knappt räcker till livets nödtorft. Den beskattas till och med högre än vad som är fallet med arbetande personer. En kvarts miljon svenskar lever under EU’s deklarerade fattigdomsgräns.

Samtidigt ser och läser man om personer som uppehållit förtroendeuppdrag som Riksdagsledamot och efter det att deras parti förlorat ett antal mandat eller de tröttnat på att vara Riksdagsman slutar, så får de behålla sin Riksdagsmannalön fram tills dess de skaffat ett nytt jobb. Framstående personer som Göran Persson, Reinfeld mfl trixar till och nyttjar denna rättighet som det inte var tänkt, på så sätt att de skapar ett bolag, dit de kanaliserar sina inkomster för föreläsningar de hållit, styrelseuppdrag de fortsätter ha efter sin avslutade riksdagsgärning, konsultuppdrag som de påtar sig mm. Sedan tar de inte ut någon lön ur dessa bolag utan endast aktieägarutdelning, vilket beskattas med en tariff under 30% även vid mångmiljonvinster. Till yttermera visso så får de behålla sin Riksdagslön eftersom de inte ”lyckats” få något jobb. Rena bedrägeriet enligt min mening, med avsikt att mjölka statskassan så länge det är möjligt. Dessa möjligheter finns inte i sinnevärlden för en vanlig löntagare efter ett långt arbetsliv som anställd. Man känner att det i allt högre grad bildats ett skattefrälse som så snart de slutat att vara politiskt aktiva i ”politikens elitserie” lever på ett sätt som de sagt sig motarbeta eller ta avstånd från när de var inne i den politiska smeten.

Som vanlig person frågar man sig då hur pass ärligt var deras engagemang när de var aktiva politiker? Jag förväntar mig naturligtvis inte att de ska behöva gå till Socialen för att få sitt livsuppehälle, men jag förväntar mig också att de ska ha ambitionen att göra rätt för sig även efter sin aktiva tid som politiker, precis som vi alla andra förväntas göra.

 

 

Nyheter och Tankar från en man på vischan